மஜ்லிஸ் வீடியோ -1

சங்கைமிகு இமாம் சைய்குனா அவர்களின் மஜ்லிஸ் தினம் மஹ்ரிப்தொழுகைக்குப் பின் கலீபா ஏ.பி.சகாபுதீன் அவர்களின் இல்லத்தில் நடைபெறுகிறது.


முரிதீன்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளித்து ஞானத்தெளிவை வழங்குகிறார்கள்.


வீடியோ - 1
வீடியோ - 2
வீடியோ - 3