பர்ஸன்ஜி மவ்லித் வீடியோநன்றி - ஹைதர் நிஜாம் சென்னை