"யா நபி சலாம் அலைக்கும்" - பாடல்

"யா நபி சலாம் அலைக்கும்" - சின்டா ரசூல் குழுவினரின் பாடல் கேட்டு மகிழுங்கள்